DEPARTAMENT D'ESTUDIS EXTERN

Por: ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES  10/11/2010
Palabras clave: Proyectos De Arquitectura, Informes Técnicos, redacción de proyectos

 

Be com a departament d’estudis extern o com a reforç puntual, la nostra llarga experiència en la preparació d’ofertes, ens fa ser una eina eficaç en la presentació de concursos per a licitació tan d'obres publiques com privades.

Ens ajustem a la imatge i als requeriments de la Empresa, realitzant presentacions de alta qualitat i ajustades a les exigències dels plecs dels diferents organismes oficials.

 

· Preparació de la totalitat de la documentació tècnica requerida en el corresponent sobre tècnic, des de la planificació de l’obra fins a la organització de l’obra o les memòries d’execució o de millores al projecte, col·laborant amb els diferents departament de l’Empresa per tal de aportar documents interns com plans mediambientals o de seguretat i salut.

· Preparació de l’estudi econòmic, garantint un mínim d’un 70% del cost directe suportat per ofertes d’industrials garantides amb cartes de compromís.

· Defensa, en cas necessari, de la documentació presentada davant de la Mesa de Contractació.

· Preparació de la documentació, en cas necessari, de la Justificació de Baixa Temerària.

 

 

Palabras clave: Arquitecte Tècnic, Assessoria tècnica de ledificació, Informes Técnicos, Levantamiento De Planos, Mediciones Y Presupuestos, Projectes i obres edificació, Proyectos De Arquitectura, redacción de proyectos,

Ponte en contacto con ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES

Correo electrónico

Imprimir ésta página