DIRECCIÓ EXECUTICA D'OBRA - DEO

Por: ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES  10/11/2010
Palabras clave: Estudio De Arquitectura, Proyectos Técnicos, Proyectos De Arquitectura

 

L'Arquitecte Tècnic, en projectes d’obra majors, com a Director de l'Execució de l'Obra, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i controlar qualitativament i quantitativa la construcció i la qualitat de l'edificació.

 

Les tasques de direcció de l'execució de l'obra inclou:

·verificar la recepció a l'obra dels productes de construcció, i ordenar la realització dels assaigs i proves necessaris.

·dirigir l'execució material de l'obra i comprovar els replanteigs, els materials, l'execució i la disposició correctes dels elements constructius i de les instal·lacions, d'acord amb el projecte i amb les instruccions del director d'obra (arquitecte).

·subscriure l'acta de replanteig o d'inici d'obra i el certificat final d'obra, i elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades.

·aportar els resultats del control realitzat.

·aprovar el pla de gestió de residus conjuntament amb el director d'obra.

·justificar i aprovar la necessitat del 4t nivell de subcontractació en cas que es produeixi, conjuntament amb la DO.

·Durant la construcció de les obres, i en aplicació del CTE (codi tècnic de l'edificació) l'arquitecte tècnic en condició de DEO haurà de dur a terme i documentar els controls següents:

oel control de recepció a l'obra dels productes, dels equips i dels sistemes que es subministren a l'obra.

oel control d'execució de l'obra.

oel control d'obra acabada.

 

Palabras clave: Arquitecte Tècnic, Control de Calidad, Coordinación De Seguridad, Direcciones De Obra, Estudio De Arquitectura, Estudios De Seguridad, Gestió i control dobres, Informes Técnicos, Levantamiento De Planos, Mediciones Y Presupuestos, Projectes i obres edificació, Proyectos De Arquitectura, Proyectos Técnicos, redacción de proyectos, reformes,

Ponte en contacto con ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES

Correo electrónico

Imprimir ésta página