ENDERROCS. PROJECTE I DIRECCIÓ

Por: ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES  10/11/2010
Palabras clave: Estudio De Arquitectura, Proyectos Técnicos, Proyectos De Arquitectura

 

Els treballs d’enderrocs són les actuacions necessàries per fer desaparèixer, totalment o parcialment, una edificació.

Aquests treballs comporten la redacció del projecte, la direcció facultativa de les obres d’Enderrocs i les permanències en aquestes obres.

 

El contingut del projecte d’enderrocs és el següent:

·Memòria (informació prèvia, sistema constructiu i condicionants constructius de l'edificació, solució adoptada, procediment de deconstrucció definit, volum i superfícies, càlculs...)

·Annexos (estudi de l'impacte ambiental, estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut...)

·Plànols (emplaçament, plantes, façanes, seccions, ordenació i detalls del procediment, treballs de seguretat i salut...)

·Plec de condicions

·Amidament

·Pressupost

 

La direcció facultativa de les obres d’enderrocs comporten:

·Direcció l'execució del treballs d’enderrocs

·Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat de final d'obra.

 

Palabras clave: Arquitecte Tècnic, Consultorías técnicas, Control de Calidad, Coordinación De Seguridad, Direcciones De Obra, Estudio De Arquitectura, Gestió i control dobres, Levantamiento De Planos, Mediciones Y Presupuestos, Projectes i obres edificació, Proyectos De Arquitectura, Proyectos Técnicos, redacción de proyectos,

Ponte en contacto con ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES

Correo electrónico

Imprimir ésta página