INFORMES TÈCNICS I PERICIALS

Por: ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES  10/11/2010
Palabras clave: Informes Técnicos, Arquitecte Tècnic, Assessoria tècnica de ledificació

 

Dels diagnòstics sobre els problemes observats per part de l'arquitecte tècnic, ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D’OBRES, prèvia sol·licitació del client, ho exposa per escrit:

 

 

·     INFORME és l'exposició per escrit de les circumstàncies observades en el reconeixement de preus, edificis, documents...o l'examen de les qüestions observades amb explicacions tècniques o econòmiques.

·CERTIFICAT és l’instrument en què es verifica un fet i/o circumstàncies relacionades amb l'edificació o el sòl per deixar-ne constància davant terceres persones.

·DICTAMEN és l'exposició per escrit de l'opinió que emet el tècnic sobre la qüestió sotmesa a consideració i justificada sobre la base de l'informe.

·PERITATJE JUDICIAL és la preparació, redacció i ratificació d'un dictamen pericial per part d'un tècnic, en matèria de la seva especialitat per als tribunals de justícia i també en qüestions sotmeses a arbitratges segons la legislació vigent, com a pèrit de les parts o com a pèrit de l'autoritat judicial o arbitral.

·ARBITRATGE: És un procediment civil voluntari obert a tots els ciutadans per resoldre conflictes (entre professionals, empreses, clients, tècnics o institucions) sense haver de recórrer als tribunals ordinaris de Justícia, a través de l’actuació d’un àrbitre especialista que, escoltades i ateses les versions d’ambdues parts, analitzades les proves i a partir del seus coneixements tècnics especialitzats en la matèria en conflicte, dicta un laude.

 

Palabras clave: Arquitecte Tècnic, Assessoria tècnica de ledificació, Informes Técnicos, inspección tècnica de edificios,

Ponte en contacto con ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES

Correo electrónico

Imprimir ésta página