INSPACCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS D'HABITATGES - ITE

Por: ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES  10/11/2010
Palabras clave: Informes Técnicos, Arquitecte Tècnic, Assessoria tècnica de ledificació

 

La ITE o INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS D’HABITATGES,  te com objecte fonamental determinar l’estat en que es troba un edifici. El seu contingut ha d’abastar tots els aspectes relacionats amb la seva conservació i manteniment, així com el seu comportament al llarg del temps transcorregut des de la seva construcció, amb especial atenció al danys existents i als possibles processos patològics per ell patit.

Aquest document tècnic s’elabora a partir de les circumstàncies observades en una inspecció visual.

El Decret..../2010, de ... de ......., sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges i el certificat d’aptitud, de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, de la Generalitat de Catalunya, estableix les bases per aconseguir uns nivell elevats de qualitat del parc immobiliari residencial de Catalunya, mitjançant la obtenció del CERTIFICAT D’APTITUD.

El CERTIFICAT D’APTITUD és el document específic emès per l’administració competent sobre la base de l’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges (ITE) presentat i de les comprovacions que aquella pugui realitzar, en virtut del qual es qualifica l’estat de conservació de l’edifici. La seva vigència és de 10 anys.

Segons l’estat de la finca, la Inspecció Tècnica de l’edifici pot ser FAVORABLE o NO FAVORABLE.

Si es FAVORABLE, és a dir que la finca gaudeix de bona salut, se li expedirà l’informe per tal d’aconseguir el Certificat d’aptitud emès per el Departament de Medi Ambient i Habitatge, quedant a criteri de la Comunitat el fer cas de les possibles recomanacions indicades a l’informe.

Si es NO FAVORABLE, és a dir que a la finca se li han detectat possibles patologies però sense risc per a la seguretat de les persones, s’iniciaria un procés obligatori de rehabilitació, fins a assolir  el certificat oficial.

És un tràmit obligatori per a totes les finques de més de 45 anys, i que s’haurà de repetir cada 10 anys

 

Variants:

Informe sense gestió de tramitació:

Informe amb gestió de tramitació

 

Palabras clave: Arquitecte Tècnic, Assessoria tècnica de ledificació, Informes Técnicos, inspección tècnica de edificios,

Ponte en contacto con ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES

Correo electrónico

Imprimir ésta página