LEGALITZACIÓ D'OBRES

LEGALITZACIÓ D'OBRES desde ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES

Por: ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES  10/11/2010
Palabras clave: Arquitecte Tècnic

 

Quan els actes d’edificació o ús del sòl s’hagin efectuat sense la preceptiva llicència municipal, o sense ajustar-se a les condicions d’aquesta, i sempre que la legalització sigui urbanísticament possible, d’acord amb la normativa urbanística, el Pla General Municipal d’Ordenació vigent i les Ordenances Municipals aplicables, l’interessat ha de sol·licitar l’obertura llicència de legalització.

Els requisits que s’han de complir per poder legalitzar una construcció han de ser els mateixos que hauria de complir aquesta construcció si la seva execució es realitzés en aquell mateix moment.

És a dir hauria de complir amb:

·Tenir condicions d’habitabilitat (Decret 259/2003)

·Complir amb la normativa urbanística

·Complir amb el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE)

·Complir el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE)

·Complir el decret d’ecoeficiència (Decret 21/2006)

·Certificar l’eficiència energètica de l’habitatge.(Real Decret 47/2007)…

 

La tramitació d’aquests expedients de legalització serà la mateixa que cal donar a l’acte que es legalitza, es a dir s’hauran de liquidar les taxes pertinent que l’ajuntament tingui establertes, independentment de la sanció que procedeixi tramitar en cas de que sigui pertinent, i a la sol·licitud de legalització d’obres totalment acabades, s’hi ha d’adjuntar, necessàriament, dos exemplars d’un projecte de legalització redactats per un Arquitecte o Arquitecte Tècnic que continguin la següent documentació:

·Instància d'obra major

·Memòria descriptiva.

·Pressupost.

·Certificat tècnic de solidesa, habitabilitat i antiguitat de les obres realitzades sense llicència, visat pel Col·legi Oficial corresponent.

·Plànol d’emplaçament.

·Croquis acotats (plantes i alçats de les construccions a realitzar).

·Reportatge fotogràfic en color de l’obra efectivament realitzada.

·Documentació que justifiqui l’antiguitat de la construcció.

 

Palabras clave: Arquitecte Tècnic

Ponte en contacto con ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES

Correo electrónico

Imprimir ésta página