TÈCNIC DE CAPÇALERA

TÈCNIC DE CAPÇALERA desde ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES

Por: ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES  10/11/2010
Palabras clave: inspección tècnica de edificios

 

El Servei de GESTIÓ TÈCNICA INTEGRAL és un producte fet a mida per a cada client en funció de les seves necessitats concretes. Unes necessitats que s’estudiaran i programaran per tal d’optimitzar els recursos i prioritzar les actuacions en funció de la seva transcendència.

Per garantir el manteniment de l'edifici, ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D’OBRES, assigna un tècnic qualificat com a responsable de la salut de l’edifici. Com un metge de capçalera, s'encarregarà de reconèixer totes les parts de l’edifici, i de diagnosticar a temps qualsevol anomalia que es detecti, tenint control de tots els protocols establerts, i protegint els interessos dels propietaris, tot garantint l'estricte compliment de les normatives vigents i el respecte a les bones pràctiques.

 

ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D’OBRES, amb el servei GESTIÓ TÈCNICA INTEGRAL  inclou entre altres, els serveis que es detallen a continuació:

 

· INSPECCIÓ DE RECONEIXEMENT DE L’EDIFICI: detallada inspecció ocular per tal de conèixer l'estat real de l'edifici, crear una base de dades, origen de l’Històric de l’Edifici, i establir un programa d'actuacions.

· INFORME DE SITUACIÓ DE L'EDIFICI: diagnòstic de l’estat de salut de l’Edifici. 

· QPE - QUADERN DE PREVENCIÓ DE L’EDIFICI: calendari de treball quinquennal, valorat econòmicament, on es recullin totes les actuacions a realitzar, així com les incidències detectades i el seu grau d’importància.

· INFORME ITE: Gestió de tramitació del Certificat d’Aptitud emès per el Dep. de Medi Ambient i Habitatge segons Decret __/2010 de ____ de ______. (*)

· CERTIFICAT DE SOLIDESA (*)

· CERTIFICATS D’HABITABILITAT (*) Sols en el servei Complet

· CONTROL DEL QPE: Inspeccions periòdiques de control i seguiment del programa establert en el QPE amb actualització de dades, amb assessorament i assistència a l’administrador davant de la Comunitat.

 (*) No incloses les despeses de visat i de tramitació

 

Variants:

Servei Bàsic: Control sols de les zones comunes de l’edifici: façanes, cobertes, estructura, patis, vestíbul, escales, ...

Servei Complet: Servei Bàsic més control de les actuacions en les parts privatives: habitatges, locals, despatxos, ...

 

Palabras clave: inspección tècnica de edificios

Ponte en contacto con ASSESSORIA TÈCNICA I DE GESTIÓ D'OBRES

Correo electrónico

Imprimir ésta página