SERVEI DE PREVENCIO ALIE

Por: CONFEDERACIO PREVENCIO  13/11/2008
Palabras clave: SERVEI DE PREVENCIO ALIE

   MANUALS D’AUTOPROTECCIÓ DELS TREBALLADORS I OCUPANTS  
Segons la llei 2/1985 de protecció civil i el desenvolupament legisaltiu en matèria de prevenció de riscos laborals, davant situacions de risc col·lectiu s’han d’establir mesures de protecció per totes les persones que puguin ocupar els centres de treball  i per els béns materials. Per aquest motiu,  tots els centres, establiments i dependències han de disposar d’un Manual d’Autoprotecció, dotat amb els seus propis recursos i amb el seu corresponent pla d’emergència per les accions de prevenció de riscos, alarma, evacuació i socors. Aquest Manual d’Autoprotecció haurà de fer complir la normativa vigent sobre seguretat, facilitar les inspeccions dels serveis de l’Administració i preparar una possible intervenció dels recursos i mitjans exteriors en cas d’emergència: Bombers, Ambulàncies, Policia, etc..   Totes les persones, centres o entitats que per llei hagin d’aplicar el Manual d’Autoprotecció, poden recórrer al Servei de Prevenció Aliè, el qual realitzarà totes les gestions i realitzarà el Manual d’Autoprotecció amb els diferents documents que el formen: Identificació de Riscos, on s’efectua un anàlisis descriptiu d’aquells factors que poden influïr sobre el risc potencial, com l’emplaçament i les característiques constructives. Mitjans de Protecció, es crea un inventari de tots els mitjans d’autoprotecció de que disposi l’establiment, com instal·lacions de protecció contra incendis i mitjans humans disponibles. Pla d’Actuació, el seu objecte és definir la seqüència d’accions a desenvolupar per el control inicial de les emergències que puguin produïr-se. Quan i com es faran, que es farà i qui ho farà. Implantació, aquesta responsabilitat correspon al titular de l’activitat, el qual podrà delegar les actuacions a realitzar a un cap de seguretat.  Per tal d’implantar el Manual d’Autoprotecció cal establir les accions necessàries i programes anuals de manteniment que inclouen cursos de formació i simulacres.   Cal tenir present que disposar d’un bon servei de prevenció de riscos laborals, format i experimentat, es l’inversió necessària per evitar qualsevol imprevist que pugui produir-se.   Restem a la vostra disposició per ajudar-vos en qualsevol aspecte relacionat amb matèria de Prevenció de Riscos Laborals, la nostra experiència ens avala.

Palabras clave: SERVEI DE PREVENCIO ALIE

Ponte en contacto con CONFEDERACIO PREVENCIO

Correo electrónico

Imprimir ésta página